B001
Cloud Live Studio Room

Cloud Live Studio սենյակ

Ապրանքներ՝ ECP-2020, ECP-7477, ECN-S0612

City Spring Center

Քաղաքի գարնանային կենտրոն

Ապրանքներ՝ ECDJ-120-24V-12 մմ

Overseas Office

Արտասահմանյան գրասենյակ

Ապրանքներ՝ ECP-3535, ECP-5050

City Residential

Քաղաք Բնակելի

Ապրանքներ՝ ECDJ-120-24V-12, ECS-C160-24V

Bookstore

Գրախանութ

Ապրանքներ՝ ECS-A60-12V, ECS-C98-24V, ECS-C168-24V

Museum of Silk Road

Մետաքսի ճանապարհի թանգարան

Ապրանքներ՝ ECS-T1616

Luxury Hotel

Շքեղ հյուրանոց

Ապրանքներ՝ ECS-A60-24V, ECS-A180-12V